KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

Různé aspekty ISIS


Bohyně ISIS

ISIS a její vyznavači

Různé aspekty ISIS


{popis}Isis je ztotožňována s mnoha jinými Bohyněmi, například s Bohyní Demeter. Isis byla též považována za zosobnění celé přírody, rozvíjející se pod vlivem jarního slunce. Východ hvězdy Sothis (Síria) – hvězda zasvěcená bohyni Isis - byl v Egyptě počátkem občanského roku a současně i počátkem polních prací. Isis učí lidi pěstovat pšenici, ječmen, len a ovoce a zeleninu, stávajíc se tak dárkyní úrody a potravy. Svými slzami, které prolévala po smrti svého manžela boha Osirise, způsobila vystoupení Nilu z břehů a tím zúrodnění země. Jako bohyně zakládající rolnictví, které bylo důležitou podmínkou fungování společnosti, stala se následně zákonodárkyní a udržovatelkou státu a mravního řádu. Jako božská manželka a matka je i zakladatelkou manželství a rádkyní v záležitostech lásky. Současně je Isis i trestající bohyní pomsty, egyptskou Nemesis. Jako matka Horova je bohyní pomocnicí při porodu, ale je i bohyní podsvětí. V jednom svém chrámu měla zastřený obraz s nápisem: Jsem co bylo, jest a bude; žádný smrtelník neodhalil můj závoj. Když se stala Alexandrie sídlem světového obchodu, rozšířila se funkce Isidy i na moře. S obchodem se rozšířil nejprve do Řecka a odtud všude, kam zasáhl řecký vliv.

Metternichova stéla praví: „Sluneční loď“ stojí klidně a Aton se nepohne ze svého místa, dokud Horus nebude pro svou matku Isis zdráv, dokud každý nemocný nebude zdráv pro svoji matku (ve smyslu být v souladu s řádem). Isis: „Jsem v paprscích slunce … konejším a vzněcuji moře“ a jinde „Jsem ta, která je nazývána Thesmophoros (vydávající zákon). Isis tak byla označována Řeky v Egyptě, což poukazuje na spojení s Demeter, ale i s Maat. Bohyně IsisBohyně Maat je spojována s řádem, pravdou, spravedlností, skutečností, správností. Bez řádu Maat není žádná existence možná. Ale Maat je také spojována s lidským srdcem a hrdlem, orgánem, který leží mezi srdcem a jazykem (praví se, že jazyk a srdce mají být vyváženy).
Isis - Maat na přídi sluneční lodi svými plány, příkazy a pokyny řídí celý běh světa. Její dobrá plavba je uzavřena už v jejím jméně: „pluješ pod plachtami sluneční bárky s dobrým větrem v tomto tvém jménu".
Isis - Maat řídí jak denní bárku „Manezet", tak i noční loď „Mesektet", což souvisí s hymnem na Rea: „Ó Re, který se třpytíš s Maat, ó Re, který zacházíš s Maat". V jednom koptickém textu říká Isis o svém „pravém jménu, které nese slunce k západu a měsíc k východu a nese šest hvězd usmíření, které stojí pod sluncem".
Isis – Maat na přídi sluneční bárky neřídí jen nebeskou klenbu a podsvětní lodní plavbu, ale také životní proměnu lidí, a tak se také zde spojují sluneční běh světa a životní běh člověka.
Jedna z mnoha dalších Isidiných vlastních charakteristik zní: „Jsem Isis, čarovnější a vznešenější, než ostatní bohové a bůh, který je v mém těle, je Osiridovo semeno", tj. Horus. A další: „Jsem Isis, božská, paní čarovné síly, která vykonává kouzelný vliv, čarovně na zaklínáních…“. A Kniha mrtvých (kap. 78, 30 n.) uvádí „Isidin dům" a říká: „Viděl jsem posvátná tajemství, byl jsem uveden do posvátných skrytých věcí, když mi bylo dovoleno spatřit zrození boha, velkého". „Isidin dům" je svatyně plná tajemství, kde se rodí bůh. Isidina svatyně byla též v blízkosti Cheopsovy pyramidy v Gize a Isis je též nazývána „vládkyně pyramid". Dále vystupuje Isis ve spojení se starými memfidskými kultovními místy - tzv. „místa povzneseni. Tato místa byla Bohyně Isisoznačována jako „Osiriduv hrob", tj. přeneseně jako „říše mrtvých", což poukazuje také na kult Isidy jako memfidské bohyně mrtvých. Isis je také známá jako „paní hradeb" je vlastně „paní Memfidy". Téma měst, hradeb a chrámu poukazuje též k symbolice „stavitelů chrámů".
Isis má mnoho dalších podob, např. Isis - Sachmet je lví podoba Isidy a lvi vystupují jako strážci chrámu a sfinga má lví tělo. Další podobou Isis je Bastet („duše Isidy" - Bastet byla v Bubastis uctívaná bohyně zobrazovaná rovněž se lví hlavou), avšak „ Sachmet je hněvivé vtělení Isis a basket radostné".
Mezi četná další Isidiny přívlastky náleží pak například: „paní obou zemí", „paní trůnu", „ přítelkyně obou bohů", „paní paláce", „vládkyně domu života" a další. V různých textech je Isis charakterizována jako čarodějka, držitelka tajemných tvůrčích sil („hike"), jako prasíla všech věcí, je oslovována „jsi starší než tvá matka" (Nut).

Isidina mystéria
Počínáme si dobře … když ji vidíme pevnou a celistvou – Isidu, velkou vládkyni antického světa, která je vždy činorodá a přináší magii poznání, síly a moudrosti, věčný zdroj nejhlubší víry, naděje a lásky člověka.
R.E. Witt, Isis v antickém světě

K Isidě vede tolik cest, kolik je lidí. Každá má svoji vlastní, protože Isis se podle individuální potřeby projevuje v celé řadě aspektů, tak, jak to její následovníci potřebují.

Inspirace: Kniha Isis a její mystéria, Ottův slovník, chaloupka.mysteria.cz

Další článek: Bohyně ISIS